Dod â’r twrnamaint i Gymru

Mae’r actor Hollywood a’r ymgyrchydd Michael Sheen yn dod â Chwpan y Byd Digartref i Gymru i greu gwaddol parhaol.

Arweiniwyd cais Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019 gan yr actor a’r ymgyrchydd o Gymru, Michael Sheen, sy’n chwarae rhan weithgar yn nhrefniadau’r digwyddiad. Gyda digartrefedd ar ei waethaf ers degawdau yn y ddinas, a ledled Cymru a Phrydain, mae’r twrnamaint yn gweithio i greu gwaddol sy’n creu effaith wirioneddol ar fywydau pobl ymhell ar ôl chwythu’r chwiban olaf.

Meddai Michael Sheen: “Mae cael helpu i ddod â Chwpan y Byd Digartref i Gymru yr haf yma’n freuddwyd i fi. Ledled y byd, rydw i wedi gweld sut gall pêl-droed chwarae rhan enfawr wrth helpu pobl i weddnewid eu bywydau, dod â llawenydd a gobaith pan fo pethau’n edrych ar eu gwaethaf neu eu helpu i oroesi’r diwrnod. Yn ystod yr haf eleni bydd Caerdydd yn cynnal dathliad o rywbeth all ddod â ni i gyd at ein gilydd. Byddwn ni’n croesawu dros 500 o chwaraewyr o dros 50 o wledydd, ac yn dangos y math o gynhesrwydd ac ymdeimlad o gymuned y mae pobl Cymru’n enwog amdano. Nid yn unig bydd gwledd o bêl-droed, ond byddwn ni hefyd yn arddangos y gerddoriaeth orau o Gymru ar lwyfan Gŵyl y Dyn Gwyrdd, a bydd pabell Bevan yn lleoliad perffaith i gynnal trafodaethau angerddol a rhannu’r syniadau creadigol rydyn ni’n adnabyddus amdanynt. Yn fwy na dim, mae Caerdydd 2019 yn cynnig cyfle enfawr i ni. Llwyfan unigryw i ddod â phobl yn rhan o’r materion sy’n ymwneud â digartrefedd, materion sy’n effeithio arnon ni i gyd – tai, iechyd, iechyd meddwl yn benodol, cyfiawnder troseddol ac anghydraddoldeb i enwi ond rhai – ac i lansio mentrau a phrosiectau o’r llwyfan hwnnw a all wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau’r rhai sydd ei angen fwyaf.

“Rydw i am i Gwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019 greu gwaddol o newid, wedi’i lywio gan y rhai sydd wrth rheng flaen y materion hyn, a hynny gan y genedl gyfan mewn undod o drugaredd a chydweithrediad, nodweddion sy’n agos at ein calonnau ac sy’n ein diffinio ni fel Cymry. Mae croeso i bawb yng Nghwpan y Byd Digartref Cymru. Felly, ymunwch â ni yng Nghaerdydd yr haf yma, a dewch i wneud gwahaniaeth – gyda’n gilydd.”

Caiff timau Cymru eu dewis drwy Bêl-droed Stryd Cymru, sydd wedi bod yn gweithio ar raglenni yn cynorthwyo allgáu cymdeithasol drwy chwaraeon ers y twrnamaint cyntaf yn ôl yn 2003. Keri Harris fu’n rheoli’r tîm drwy gydol yr amser hwnnw, gan redeg pedair cynghrair gyda thros 40 o dimau ledled Cymru ar gyfer pobl sy’n profi digartrefedd ac allgáu cymdeithasol.

Meddai Keri Harris, Cyfarwyddwr a Sylfaenydd Pêl-droed Stryd Cymru, a Rheolwr dau dîm Cymru yng Nghwpan y Byd Digartref yng Nghaerdydd: “Rydw i wedi bod yn ddigon lwcus i dreulio’r 16 mlynedd diwethaf ers y Cwpan y Byd Digartref cyntaf un yn Graz, Awstria, yn gweithio gyda chwaraewyr o Bêl-droed Stryd Cymru yn creu effaith gadarnhaol ar ddigartrefedd gyda phêl-droed. Rwy’n cofio mynd i’r twrnamaint cyntaf yna’n meddwl y bydden ni’n dod ‘nôl i Gymru yn fuddugol, a chael fy syfrdanu gan y sgiliau a’r talent a oedd i’w gweld bryd hynny hyd yn oed, gyda dim ond 18 tîm. Dyw gweithio gyda Pêl-droed Stryd Cymru erioed wedi bod yn hawdd, ac mae wedi bod yn her sylweddol argyhoeddi pobl y gall chwaraeon gael effaith wirioneddol gadarnhaol ar eu bywydau a’u tynged, ond dw i ddim yn credu y bydd unrhyw un fydd yn mynd i dwrnamaint Caerdydd 2019 yn cwestiynu hynny eto. Byddan nhw wedi’u syfrdanu ac yn rhyfeddu, yn union fel ro’n i yn y twrnamaint cyntaf – mae’n un o’r pethau hynny mae ei angen ei weld er mwyn ei gredu!

“Freuddwydiais i fyth y byddwn i’n gallu gweld timau Cymru’n chwarae o flaen cefnogwyr cartre, a wnes i ddim gadael i fy hunan ddychmygu’r peth yn digwydd, ond mae’n digwydd, ac er y bydd yn her enfawr i’r chwaraewyr a’r timau, rwy’n sicr y bydd y cefnogwyr cartre y tu ôl i chwaraewyr anhygoel Cymru ac, ennill neu golli, y byddan nhw’n ein hannog ni tan y pen draw.

“Mae Pêl-droed Stryd Cymru wedi cael effaith enfawr ar ein chwaraewyr dros yr 16 mlynedd diwethaf, ac rydyn ni’n amcangyfrif ein bod wedi gweithio gyda thros 8000 o chwaraewyr yn y cyfnod hwnnw. Iechyd corfforol a meddyliol, hyder a hunan-barch, a lleihad mewn camddefnyddio sylweddau a phobl yn teimlo’n llai unig yw ein heffeithiau mwyaf. Efallai mai’r peth pwysicaf mae Pêl-droed Stryd Cymru yn ei ddarparu yw cyfle i fod yn rhan o rywbeth lle na fyddan nhw’n cael eu beirniadu na’u stigmateiddio, gan greu hunan-gred a rhoi ymdeimlad o berthyn – cymuned.”

Gan weithio gyda Chymorth Cymru, corff ymbarél y sector digartrefedd, mae’r trefnwyr yn gweithio o dan arweiniad y sector i ddatblygu cyfres o apeliadau i’r llywodraeth, busnesau a’r cyhoedd i wneud newidiadau cadarnhaol i bolisi, cyllid, cyfranogiad a chanfyddiad. Bydd cyfleoedd gwaith a gwirfoddoli hefyd i bobl sy’n profi digartrefedd neu allgáu cymdeithasol.

Meddai Katie Dalton, Cyfarwyddwr Cymorth Cymru: “Dylai fod gan bawb hawl i gartref, ond mae pwysau cyson costau uchel cartrefi a thlodi yn golygu bod llawer gormod o bobl yn cael eu gwthio i ddigartrefedd. Rydyn ni’n falch iawn o fod yn gweithio gyda Michael i sicrhau bod Cwpan y Byd Digartref yn cael effaith parhaol ar fywydau pobl. Mae’r twrnamaint yma’n creu cyfleoedd anhygoel i’r chwaraewyr, ond mae hefyd yn rhoi llwyfan i lywodraethau, busnesau a chymunedau weithredu a chwarae eu rhan wrth roi diwedd ar ddigartrefedd.”

Yn ogystal â’r pêl-droed bydd Gwyl y Dyn Gwyrdd, sydd wedi cael teitl Gŵyl y Flwyddyn gan BBC 6 Music, yn dod i Gaerdydd am y tro cyntaf i gyflwyno ‘Y Ffair’ – ardal ar gyfer cerddoriaeth fyw, adloniant i’r teulu, theatr awyr agored, gosodiadau celf a thrafodaeth. Bydd rhestr o enwau mawr yngyd â thalent newydd o sin gerddorol Cymru, wedi’i churadu gan Michael Sheen, yn cael ei chyhoeddi yn yr wythnosau nesaf. Bydd yr enwog Little Folk o ŵyl y Dyn Gwyrdd yn cynnig galaeth o weithdai, anturiaethau a gweithgareddau amrywiol am ddim i blant o dan 12 oed. Cynhelir trafodaethau yn y babell drafod ar y cyd a melin drafod annibynnol Sefydliad Bevan, a fydd yn cynnig gofod i siaradwyr adabyddus a’r cyhoedd addysgu ac ymwenud a materion o anghydraddoldeb ac anghyfiawnder, a gweithio tuag at ddatrysiadau arloesol. Bydd bwyd stryd gan ddarparwyr cyfarwydd i’r rhai sy’n mynychu Gŵyl y Dyn Gwyrdd yn ychwanegu blas Cymreig arall.

Meddai Mel Young, cyd-sylfaenydd Sefydliad Cwpan y Byd Digartref: “Rydyn ni’n wirioneddol edrych ymlaen i ddod â Chwpan y Byd Digartref i Gaerdydd. Fe gawson ni argraff dda iawn o’r cais a’u hymrywmiad i sicrhau gwaddol parhaus ledled Cymru. Rydyn ni’n teithio i genedl wahanol bob blwyddyn er mwyn cynnal y digwyddiad hyfryd yma, ac rydyn ni’n sicr y bydd Caerdydd 2019 yn ysbrydoledig ac yn newid bywydau’r chwaraewyr a’r cyhoedd fydd yn bresennol.”

Bydd y digwyddiad yn cael ei ddarparu gan Sefydliad Cwpan y Byd Digartref mewn cydweithrediad â Chyngor Dinas Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Sefydliad Clwb Pêl-Droed Dinas Caerdydd, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru, Chwaraeon Cymru, Grŵp Pobl, Swyddfa Michael Sheen, Gŵyl y Dyn Gwyrdd, Working Word, PYST, Sefydliad Bevan, Sefydliad Cymunedol yng Nghymru a Phêl-droed Stryd Cymru