Cyhoeddi Carfan Cymru ar gyfer Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019

Bydd chwaraewyr Cymru yn ymuno â thros 51 o wledydd mewn gŵyl bêl-droed sy’n fwy na gêm yn unig

Mae carfanau’r dynion a’r menywod a ddewiswyd i gynrychioli Cymru yng Nghwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019 wedi’u cyhoeddi.

Enwyd un ar bymtheg o chwaraewyr o bob rhan o Gymru heddiw gan Keri Harris, Cyfarwyddwr Pêl-droed Stryd Cymru, y sefydliad y dewiswyd timau Cymru ohono.

Mae Pêl-droed Stryd Cymru wedi bod yn gweithio ar raglenni i gefnogi cynhwysiant cymdeithasol drwy chwaraeon ers y twrnamaint cyntaf yn ôl yn 2003. Keri Harris fu’n rheoli’r timau drwy gydol yr amser hwnnw, gan redeg tair cynghrair gyda thros 40 o dimau ledled Cymru ar gyfer pobl sy’n profi digartrefedd ac allgáu cymdeithasol.

Tîm y Dynion (‘Dreigiau Cymru’):

 1. Mark Atkinson (Gôl-geidwad): Mae Mark, 43, yn gyn-aelod o’r fyddin ac mae’n byw yn hostel Byddin yr Iachawdwriaeth – Tŷ Gobaith – yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. Mae e wedi bod yn brwydro Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) ac mae mewn cyfnod o adferiad o gaethiwed. Ei uchelgais mewn bywyd yw parhau i ymatal rhag diod a chyffuriau.
 2. Tom Brady: Daw Tom, 24, o Fae Colwyn. Mae ganddo brofiad o ddigartrefedd ar ôl byw mewn hostel, ac ar hyn o bryd mae’n syrffio soffas wrth iddo aros am lety sefydlog parhaol. Mae Tom mewn cyfnod o adferiad o gam-drin sylweddau, a’i uchelgais mewn bywyd yw bod y tad gorau mae’n gallu bod.
 3. Joshua Morgan: Daw Josh, 20, o Abertawe. Ei uchelgais mewn bywyd yw bod y fersiwn gorau ohono’i hun y mae’n gallu bod, a chael swydd i gefnogi ei deulu.
 4. Scott Hurley: Daw Scott, 29, o Gaerdydd, ac ar hyn o bryd mae’n byw yn Hostel YMCA yn y ddinas. Ei uchelgais mewn bywyd yw cael gyrfa dda mewn peirianneg a symud i Awstralia.
 5. Paul Francis: Mae Paul, 28, yn byw gyda’i gariad ar hyn o bryd, ac mae ganddo brofiad blaenorol hirdymor o ddigartrefedd a llety dros dro. Mae’n dechrau mynd i’r afael â’i broblemau iechyd meddwl a cham-drin sylweddau, a bydd cael ei ddewis ar gyfer Cwpan y Byd Digartref yn ei helpu â hyn. Ei uchelgais yw bod yn berchen ar fusnes a magu plant hapus a gofalgar.
 6. Mujahed Dalan: Daw Mujahed, 21, o Yemen. Ar hyn o bryd mae’n byw mewn tŷ â chymorth gyda Thai Unedig Cymru. Ei uchelgais mewn bywyd yw bod yn bêl-droediwr yn yr Uwch Gynghrair.
 7. Makumbi Abdallah: Ganwyd Makumbi, 26, yn Uganda. Mae’n ddi-gartref ar hyn o bryd ac mae’n derbyn cefnogaeth gyda cham-drin sylweddau. Ei uchelgais mewn bywyd yw dod ynghyd â phobl wahanol a dysgu sut i gymhathu â nhw.
 8. Osian Lloyd: Mae Osian, 19, yn byw yn y gogledd. Mae wedi profi digartrefedd yn ei lencyndod, ac mae wedi symud o lety digartrefedd yn ddiweddar. Ei uchelgais mewn bywyd yw bod y person gorau y mae’n gallu bod, a chredu yn ei allu ei hun.

Tîm y Menywod (‘Rhyfelwyr Cymru’) 

 1. Jen Gattrell (Gôl-geidwad): Mae Jen, 34, yn byw yng Nghasnewydd. Mae hi wedi profi pob math o ddigartrefedd dros y blynyddoedd, gan reoli iechyd meddwl gwael ar yr un pryd, ac mae hi’n gwneud hyn yn effeithiol erbyn hyn. Mae Jen wedi ail-ddechrau ymwneud â taekwondo a chicfocsio. Ei huchelgais mewn bywyd yw gallu parhau i fyw fel mae hi nawr, ond gan ddod yn berson gwell.
 2. Reanna Walker: Mae Reanna, 18, yn byw yng Nghroesoswallt. Mae’n aros i gael cartref gyda’i chariad a’i babi chwe mis oed, sy’n byw mewn ystafell ar hyn o bryd. Dewiswyd Reanna i chwarae ym Mecsico y llynedd, ond roedd rhaid iddi dynnu’n ôl y noson cyn y twrnamaint gan ei bod yn sâl. Fel mae’n digwydd, disgwyl ers naw mis oedd hi, a phan oedd y tîm yn Mecsico rhoddodd enedigaeth i’w babi annisgwyl, Spencer! Uchelgais Reanna yw cael tŷ a swydd.
 3. Bonny Jewell: Mae Bonny, 27, yn byw mewn llety dros dro â chymorth ar hyn o bryd, ac mae’n wynebu pob math o broblemau iechyd meddwl a chorfforol. Ei huchelgais yw chwarae i Gymru yng Nghwpan y Byd Digartref, parhau i wirfoddoli a helpu i arwain pobl ddigartref yn ôl i gyflogaeth.
 4. Helen Thomas: Daw Helen, 27, o Gaerwrangon yn wreiddiol, ac erbyn hyn mae hi’n byw yn hostel YMCA yng Nghaerdydd. Mae pêl-droed wedi’i helpu hi i ddod o hyd i ferched mewn sefyllfa debyg iddi ac sy’n deall beth mae hi’n ei brofi. Ei huchelgais mewn bywyd yw bod yn dda yn chwarae pêl-droed.
 5. Sharie Messer: Mae Sharie, 24, yn cael ei chefnogi gan Brosiect i’r Digartref Ifanc a Sengl Abertawe. Mae’n profi problemau iechyd meddwl y mae’n eu rheoli’n llwyddiannus, a’i huchelgais yw bod yn weithiwr cymdeithasol a rhoi rhywbeth yn ôl na chafodd hi mohono.
 6. Lauren Blud: Mae Lauren, 23, yn byw mewn tŷ â chymorth drwy Llamau yng Nghasnewydd. Yn ddiweddar, symudodd o hostel â chymorth 24 awr i fyw’n rhannol annibynnol. Mae Lauren yn wynebu problemau iechyd meddwl, a’i huchelgais mewn bywyd yw cwblhau cwrs hyfforddi.
 7. Chloe Byrne: Mae Chloe, 17, yn cael ei chefnogi gan Gorwel mewn tŷ dros dro â chymorth ar gyfer pobl ifanc yn y gogledd. Ei huchelgais yw cael swydd dda.
 8. Jade Winder: Mae gan Jade, 25, brofiad o fyw mewn lloches. Mae hi’n ddigartref ar hyn o bryd, ac yn cael ei chefnogi gan Gorwel yn y gogledd. Ei huchelgais yw cael swydd.

Cyn y twrnamaint (dydd Sadwrn 27 Gorffennaf – dydd Sadwrn 3 Awst) bydd carfanau Cymru yn cyflawni amserlen hyfforddi deg wythnos ddwys, a fydd yn cynnwys sesiynau hyfforddi wythnosol, ynghyd â gwersyll preswyl i gynnal hyfforddiant dwys a sesiynau therapi corfforol a meddyliol nad ydynt yn ymwneud â phêl-droed gyda hyfforddwyr.

Yn ogystal, bydd y chwaraewyr yn treulio amser gyda’r actor, yr ymgyrchydd a noddwr Pêl-droed Stryd Cymru, Michael Sheen, a arweiniodd ar y cynnig i ddod â Chwpan y Byd Digartref i Gymru ac sydd â rôl ymarferol yn trefnu’r digwyddiad.

Gyda digartrefedd ar ei waethaf ers degawdau yn y ddinas, a ledled Cymru a Phrydain, mae’r twrnamaint yn gweithio i greu gwaddol sy’n creu effaith wirioneddol ar fywydau pobl ymhell ar ôl chwythu’r chwiban olaf.

Wrth siarad am y gwaith o ddewis y garfan, meddai Keri Harris, Cyfarwyddwr Pêl-droed Stryd Cymru: “Dyma fy ail flwyddyn ar bymtheg gyda Chwpan y Byd Digartref, ers y cyntaf un yn Graz, Awstria yn 2003. Ond mae ei gynnal yng Nghymru yn rhywbeth arbennig iawn.

“Pan glywson ni’r newyddion y bydd Cwpan y Byd Digartref 2019 yn cael ei gynnal yng Nghymru, fe ffrwydrodd cymuned Pêl-droed Stryd Cymru gyda chyffro, ac o ganlyniad i hynny mae’r gystadleuaeth i gael bod yn rhan o’r garfan eleni wedi bod yn fwy chwyrn nag erioed.

“Ar ddiwrnod dewis y garfan ddydd Mercher yng Nghasnewydd, roedd llawer gen i a fy staff hyfforddi i feddwl amdano, ond rydyn ni’n hyderus y bydd aelodau’r garfan o un ar bymtheg nid yn unig yn gwneud Cymru a Phêl-droed Stryd Cymru yn falch ohonyn nhw, ond yn bwysicach fyth, nhw eu hunain.

“Dros yr 16 mlynedd diwethaf, mae Pêl-droed Stryd Cymru wedi cael effaith enfawr ar ein chwaraewyr, ac rydyn ni’n amcangyfrif ein bod wedi gweithio gyda thros 8000 o unigolion yn y cyfnod hwnnw. Iechyd corfforol a meddyliol, hyder a hunan-barch, a lleihad mewn camddefnyddio sylweddau a phobl yn teimlo’n llai unig yw ein heffeithiau mwyaf.

“Rydyn ni wir yn gymuned yma. Dydyn ni ddim yn beirniadu nac yn stigmateiddio. Rydyn ni’n darparu system gymorth ac ymdeimlad o berthyn i bobl sy’n profi digartrefedd ac allgáu cymdeithasol, rhywbeth na fydd llawer ohonyn nhw erioed wedi’i brofi.

“Bydd gweld ein timau’n chwarae o flaen cefnogwyr cartre yn hollol anhygoel, ac rydw i wir yn gobeithio y bydd cyhoedd gwych Cymru yn dod i wylio ac i gefnogi’r unigolion arbennig yma sy’n profi caledi sylweddol, ond sydd wedi canfod cartref ar y cae pêl-droed ac fydd yn gwisgo crys Cymru gyda balchder yn barod i chwarae dros eu gwlad.”

Meddai Scott Hurley, un o’r chwaraewyr a ddewiswyd: “Mae hyn yn meddwl y byd i fi, ac mae gallu rhoi’r crys yna ymlaen yng Nghymru o flaen cefnogwyr cartre yn anhygoel, rydw i’n llawn cyffro ac mor falch, all geiriau ddim disgrifio sut rwy’n teimlo.”

Sharie Messer – “Alla i wir ddim credu ‘mod i wedi cael y cyfle yma i gael fy newis i chwarae i Ryfelwyr Cymru yng Nghwpan y Byd Digartref. Mae’r gefnogaeth rydw i wedi’i chael gan ffrindiau a theulu, a fy ngweithwyr cymorth, dros y misoedd diwethaf wedi bod yn wych. Mae hyn wir yn meddwl y byd i fi. Pan rwy’n profi iselder a gor-bryder, mae chwarae pêl-droed wedi bod yn un o’r pethau gorau i fy nghadw i’n heini ac i osgoi meddwl am y pethau drwg sy’n digwydd. Galla i edrych ymlaen mewn difri i chwarae dros ein gwlad. Diolch i bawb oedd yn credu yndda i pan o’n i ddim yn credu yndda i fy hunan.”

Tom Brady: “Rydw i ar ben y byd ac yn teimlo mor falch ohona i fy hunan.”

Mark Atkinson: “Mae’r cyfle yma wedi fy ngwneud i’n Gymro mwy balch na dw i wedi’i deimlo erioed, anhygoel.”

Bydd gan Gwpan y Byd Digartref gystadlaethau ar wahân ar gyfer timau dynion/cymysg a menywod, a bydd y gemau’n cynnwys dau hanner saith munud ar un o’r tri chae 22m x 16m fydd wedi’u hadeiladu at y pwrpas. Mecsico yw enillwyr diwethaf cystadleuaeth y dynion/cymysg a’r menywod. Mae rhestr lawn o’r gwledydd fydd yn cystadlu ar gael yma https://homelessworldcup.org/cardiff-2019-competing-teams/

Bydd pob gwlad yn dod â charfan lawn o wyth chwaraewr, ond ni fydd mwy na phedwar chwaraewr i bob tîm ar y cae ar unrhyw adeg. Caiff timau cenedlaethol pob gwlad eu dewis gan y partneriaid cenedlaethol lleol sy’n cefnogi rhaglenni pêl-droed a datblygiad mentrau cymdeithasol ledled y byd.

Mae’n rhaid i’r chwaraewyr fod yn un ar bymtheg oed o leiaf, ac wedi bod yn ddigartref yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yn gwneud bywoliaeth drwy werthu papurau ar y stryd, yn geiswyr lloches, wedi bod yn geiswyr lloches ac wedi cael caniatâd preswylio yn ddiweddar, neu mewn proses adsefydlu cyffuriau/alcohol ac wedi bod yn ddigartref yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Dim ond unwaith y gall chwaraewyr gynrychioli eu gwlad, gan mai nod y digwyddiad yw trawsnewid sefyllfa’r chwaraewr.

Yn ogystal â dewis timau swyddogol y dynion a menywod, mae Pêl-droed Stryd Cymru hefyd wedi dewis timau wrth gefn. Ni fydd y rhain yn chwarae fel tîm swyddogol, ond byddan nhw ar gael yn unigol i’w benthyg i unrhyw dîm yn y twrnamaint fydd angen chwaraewr ychwanegol o achos anaf.

Noder: Gallai carfan y dynion a’r menywod newid cyn y twrnamaint.

Cefndir Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019:

Cynhelir 17eg Cwpan y Byd Digartref ym Mharc Bute Caerdydd, yng nghanol y brifddinas, rhwng dydd Sadwrn 27 Gorffennaf a dydd Sadwrn 3 Awst 2019.

Bydd dros 500 o chwaraewyr yn cynrychioli dros 50 o wledydd yn teithio i Gaerdydd i chwarae yn yr ŵyl bêl-droed wythnos o hyd. Fe’i ffurfiwyd er mwyn defnyddio grym chwaraeon i drawsnewid bywydau pobl sy’n profi digartrefedd ac allgáu cymdeithasol, ac mae dros filiwn o bobl ledled y byd wedi profi effaith gadarnhaol y twrnamaint a’i raglenni ar eu bywydau ers y twrnamaint cyntaf yn Graz, Awstria yn 2003. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, cynhaliwyd y twrnamaint yn Ninas Mecsico (Mecsico), Oslo (Norwy), Glasgow (yr Alban) a Santiago (Chile).

Arweiniwyd cais Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019 gan yr actor a’r ymgyrchydd o Gymru, Michael Sheen, sy’n chwarae rhan weithgar yn nhrefniadau’r digwyddiad. Gyda digartrefedd ar ei waethaf ers degawdau yn y ddinas, a ledled Cymru a Phrydain, mae’r twrnamaint yn gweithio i greu gwaddol sy’n cael effaith wirioneddol ar fywydau pobl ymhell ar ôl chwythu’r chwiban olaf.

Yn ogystal â’r pêl-droed, bydd Gŵyl y Dyn Gwyrdd, sydd wedi cael teitl Gŵyl y Flwyddyn gan BBC 6 Music, yn dod i Gaerdydd am y tro cyntaf i gyflwyno ‘Y Ffair’ – ardal ar gyfer cerddoriaeth fyw, adloniant i’r teulu, theatr awyr agored, gosodweithiau celf a thrafodaeth. Bydd rhestr o enwau mawr ynghyd â thalent newydd o sîn gerddorol Cymru, wedi’i churadu gan Michael Sheen, yn cael ei chyhoeddi yn yr wythnosau nesaf. Bydd yr enwog Little Folk o Ŵyl y Dyn Gwyrdd yn cynnig galaeth o weithdai, anturiaethau a gweithgareddau amrywiol am ddim i blant o dan 12 oed. Cynhelir trafodaethau yn y babell drafod ar y cyd â melin drafod annibynnol Sefydliad Bevan, a fydd yn cynnig gofod i siaradwyr adnabyddus a’r cyhoedd addysgu ac ymwneud â materion anghydraddoldeb ac anghyfiawnder, a gweithio tuag at ddatrysiadau arloesol. Bydd bwyd stryd gan ddarparwyr cyfarwydd i’r rhai sy’n mynychu Gŵyl y Dyn Gwyrdd yn ychwanegu blas Cymreig pellach.

Bydd y digwyddiad – sydd wedi’i ariannu’n gyfan gwbl breifat, ac nad yw’n defnyddio unrhyw gyllid cyhoeddus – yn cael ei ddarparu gan Sefydliad Cwpan y Byd Digartref mewn cydweithrediad â Chyngor Dinas Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Sefydliad Clwb Pêl-Droed Dinas Caerdydd, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru, Grŵp Pobl, Swyddfa Michael Sheen, Gŵyl y Dyn Gwyrdd, Working Word, PYST, Sefydliad Bevan, Sefydliad Cymunedol yng Nghymru a Phêl-droed Stryd Cymru.

Bydd mynediad i Gwpan y Byd Digartref am ddim ac yn agored i bawb. Bydd y gemau’n cael eu darlledu’n fyw ar YouTube drwy sianel swyddogol Cwpan y Byd Digartref. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://homelessworldcup.org/ a dilynwch @HomelessWrldCup ar Twitter a @HomelessWorldCup ar Facebook, Instagram a YouTube.