Band o Gymru, Buzzard Buzzard Buzzard, yn rhyddhau cân swyddogol Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019

‘Daffodil Hill’ fydd anthem yr haf eleni wrth i brifddinas Cymru baratoi i gynnal gŵyl bêl-droed unigryw

Mae Buzzard Buzzard Buzzard, band o Gymru â phedwar aelod, wedi lansio cân Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019 yn swyddogol, sef ‘Daffodil Hill’.

Cynhelir 17eg Cwpan y Byd Digartref ym Mharc Bute Caerdydd, yng nghanol y brifddinas, o ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf tan ddydd Sadwrn 3 Awst 2019. Bydd bron 500 o chwaraewyr yn cynrychioli bron i 50 o wledydd yn teithio i Gymru i chwarae yn yr ŵyl bêl-droed wythnos o hyd, sydd wedi’i chreu i ddefnyddio grym chwaraeon i drawsnewid bywydau pobl sy’n profi digartrefedd ac allgáu cymdeithasol.

Band roc o’r de yw Buzzard Buzzard Buzzard, ac maen nhw’n magu enw da fel band byw cyffrous newydd ar ôl cyfres o gigiau gwallgo ers iddyn nhw ffurfio yn 2016.

Mae’r Guardian wedi eu cymharu â Thin Lizzy a T.Rex ac wedi’u cynnwys yn eu rhestr o artistiaid i’w gwylio yn 2019. Drwy hyn, fe lwyddodd y band i ddal sylw’r actor a’r ymgyrchydd o Gymru, Michael Sheen, sy’n gyfrifol am ddod â Chwpan y Byd Digartref i Gymru.

Roedd mor hoff o’r hyn a welodd nes y gofynnodd i’r band gyfansoddi a pherfformio cân swyddogol Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019. Roedd hyn yn her roedd y band yn awyddus i’w chyflawni.

Meddai Tom Rees, gitarydd a phrif leisydd y band: “Mae cael bod yn rhan o Gwpan y Byd Digartref yn anrhydedd enfawr, ac yn gyfle go iawn i gyfrannu at yr hyn mae’r twrnamaint yn ei gynrychioli, sef helpu pobl mae digartrefedd wedi effeithio arnyn nhw.

“Mae arwyddocâd arbennig i’r gwahoddiad i gael bod yn rhan ohono, yn enwedig gyda Chaerdydd yn wynebu’r argyfwng presennol o ran digartrefedd. Rwy’n falch iawn o fod yn rhan o ymdrech i ysbrydoli atebion, positifrwydd a chefnogaeth i’r rhai sydd ei angen fwyaf.

“Gyda hyn mewn cof, roedden ni eisiau creu cân oedd yn cyfleu’r teimladau hynny o bositifrwydd, gan gyfleu rhyw fath o hunaniaeth Gymreig. Felly, drwy sianelu rhywfaint o rym dwyfol ein harwyr personol, Wizzard, ac o dan arweiniad ein blodyn cenedlaethol enwog, rydyn ni’n cyflwyno Daffodil Hill.

“Mae’n gân y gallwch chi ddawnsio iddi.”

Darlledwyd ‘Daffodil Hill’ yn fyw am y tro cyntaf ar raglen Cerys Matthews ar BBC Radio 6 Music ddiwedd mis Mai. Chwaraewyd hi pan oedd Michael Sheen ar y rhaglen yn trafod ei rôl yn y twrnamaint, ac yn egluro wrth Cerys a’r gwrandawyr beth ddylai ymwelwyr â Chwpan y Byd Digartref ddisgwyl ei weld, ei ddysgu a’i fwynhau.

Wrth siarad am y gân, meddai Michael Sheen: “Ro’n i wastad yn gwybod ‘mod i eisiau cân dwrnamaint swyddogol ar gyfer Cwpan y Byd Digartref eleni. Cymru yw gwlad y gân wedi’r cwbl, ac roedden ni eisiau gwneud yn siŵr bod ein lleisiau’n cael eu clywed, yn bloeddio ledled y wlad drwy gydol y twrnamaint.

Gofynnais i Buzzard Buzzard Buzzard greu anthem barti roedd modd canu iddi hi. Roedden ni eisiau cân oedd yn llawn positifrwydd a gobaith, yn debyg i Slade, T. Rex a Wizzard, i adlewyrchu’r llawenhad gwirioneddol sydd i’w gael mewn twrnamaint Cwpan y Byd Digartref. Ac fe lwyddodd y bechgyn wneud hynny gyda Daffodil Hill.

Mae fideo Daffodil Hill i’w weld yma: https://youtu.be/G0WSmpYa2gM

Cefndir Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019: Cynhelir 17eg Cwpan y Byd Digartref ym Mharc Bute Caerdydd, yng nghanol y brifddinas, rhwng dydd Sadwrn 27 Gorffennaf a dydd Sadwrn 3 Awst 2019.

Bydd dros 500 o chwaraewyr yn cynrychioli 50 o wledydd yn teithio i Gaerdydd i chwarae yn yr ŵyl bêl-droed wythnos o hyd.  Fe’i ffurfiwyd er mwyn defnyddio grym chwaraeon i drawsnewid bywydau pobl sy’n profi digartrefedd ac allgáu cymdeithasol, ac mae dros filiwn o bobl ledled y byd wedi profi effaith gadarnhaol y twrnamaint a’i raglenni ar eu bywydau ers y twrnamaint cyntaf yn Graz, Awstria yn 2003. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, cynhaliwyd y twrnamaint yn Ninas Mecsico (Mecsico), Oslo (Norwy), Glasgow (yr Alban) a Santiago (Chile).

Arweiniwyd cais Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019 gan yr actor a’r ymgyrchydd o Gymru, Michael Sheen, sy’n chwarae rhan weithgar yn nhrefniadau’r digwyddiad.  Gyda digartrefedd ar ei waethaf ers degawdau yn y ddinas, a ledled Cymru a Phrydain, mae’r twrnamaint yn gweithio i greu gwaddol sy’n cael effaith wirioneddol ar fywydau pobl ymhell ar ôl chwythu’r chwiban olaf.  Gan weithio gyda Chymorth Cymru, corff ymbarél y sector digartrefedd, mae’r trefnwyr yn datblygu cyfres o apeliadau dan arweiniad y sector i’r llywodraeth, busnesau a’r cyhoedd i wneud newidiadau cadarnhaol i bolisi, cyllid, cyfranogiad a chanfyddiad.  Bydd cyfleoedd gwaith a gwirfoddoli i bobl sy’n profi digartrefedd neu allgáu cymdeithasol hefyd ar gael.

Bydd mynediad i Gwpan y Byd Digartref am ddim ac yn agored i bawb.  I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://homelessworldcup.org/ a dilynwch @HomelessWrldCup ar Twitter a @HomelessWorldCup ar Facebook, Instagram a YouTube.

Cefndir Buzzard Buzzard Buzzard:

Dechreuodd Buzzard Buzzard Buzzard fel prosiect stiwdio, gyda’r prif leisydd Tom Rees yn arbrofi gydag ailadrodd ac anrhydeddu rhu colledig glam-roc canol y saithdegau.

Drwy arbrofi â hyn, dechreuodd Tom chwarae ochr yn ochr â’i frawd Ed Rees, a’i ffrindiau Ethan Hurst a Zac White.

Ers hynny, mae’r grŵp wedi bod yn cyfansoddi ac yn recordio o’u stiwdio, ac maen nhw wedi rhyddhau’r senglau “Double Denim Hop” a “Late Night City”.

Llwytho i lawr:

Lluniau Cwpan y Byd Digartref – https://we.tl/t-H8nYPTNhhs

Ffilm lansio Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019 gyda Michael Sheen: https://www.dropbox.com/s/v6n8hbopwa2l07z/HWC%2019%20Launch%20Promo.mp4?dl=0

Lluniau Michael Sheen Cwpan y Byd Digartref: https://we.tl/t-i5lq1AxBWy

Fideo Daffodil Hill: https://onpar.wetransfer.com/downloads/7dfde87e3fdde9cf42b37474e1279fc

Ffeil sain Daffodil Hill: https://we.tl/t-00RwSlrEC5

DIWEDD

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Daniel Tyte (daniel.tyte@workingword.co.uk), Kara Williams (kara.williams@workingword.co.uk), Ffion Rees (ffion.rees@workingword.co.uk) neu Georgina Dransfield (Georgina.dransfield@workingword.co.uk) yn Working Word drwy ffonio +44 29 20455 182.