Sut roedd pêl-droed yn drech nag ofn i gyn-chwaraewr yng Nghwpan y Byd Digartref

Barrie John Rogers

Oedran: 38

Nes ei fod yn 34 oed, roedd y Cymro, Barrie John, yn dioddef o’r fath orbryder a sgitsoffrenia i’r graddau nad oedd prin yn gallu gadael ei dŷ.

Ar ôl cael ei ryddhau o’r carchar, cwta wythnos a dreuliodd Barrie John yn ei gartref cyn iddo gael ei dderbyn i ysbyty gofal seiciatrig yng Nghaerdydd. Gyda’i iechyd meddwl yn dirywio’n sylweddol, roedd wedi dechrau teimlo fel petai’r byd yn lle brawychus iawn a bod pobl yn ei erbyn.

Ond dyna’r adeg y penderfynodd Barrie John drawsnewid ei fywyd.

Gan roi amser i gael y gofal roedd ei angen arno, roedd Barrie John am ailadeiladu ei hyder ac ymunodd â chynghrair pêl-droed leol yn Aberdâr. Yno, fe glywodd am Bêl-droed Stryd Cymru, sef cynghrair pêl-droed i bobl sy’n dioddef digartrefedd ac allgáu cymdeithasol.

Ar ôl cael ei annog gan ei weithwyr cymorth, aeth i sesiwn ymarfer yn Nowlais, Merthyr Tudful, sef gweithred ddewr iawn i ddyn sy’n cael pyliau o orbryder drwy deithio unrhyw fath o bellter.

Dros y chwe mis nesaf bu’n hyfforddi gyda Phêl-droed Stryd Cymru bob wythnos, gyda chymorth ei weithwyr cymorth i ddechrau, ac ar ei ben ei hun yn y pen draw.

Yn araf bach, dechreuodd bywyd Barrie John newid. Am y tro cyntaf erioed roedd yn rhan o dîm, roedd yn ymarfer yn rheolaidd ac yn dechrau sylweddoli nad oedd y byd yn lle mor wael.

Nid yn unig hynny, roedd ei ddawn ar y cae chwarae wedi dal sylw Keri Harris, Rheolwr Pêl-droed Stryd Cymru, ac fe’i ddewisodd i chwarae yng Nghwpan y Byd Digartref yn Santiago, Chile yn 2014.

Ychydig fisoedd yn ddiweddarach, roedd y dyn a oedd wedi bod yn rhy ofnus i adael ei gartref yn Aberdâr, ac a oedd yn casáu gwneud taith fer ar fws hyd yn oed, yn camu ar fwrdd yr awyren i deithio i Dde America i chwarae dros ei wlad.

Ac yn fwy anhygoel byth, gwnaeth Barrie John y daith hir heb gymorth ei weithwyr cymorth. Roedden nhw, ynghyd â’i deulu newydd ym Mhêl-droed Stryd Cymru, wedi rhoi’r gefnogaeth iddo i gyrraedd y pwynt yma.

Does dim dwywaith bod ei brofiadau gyda Phêl-droed Stryd Cymru ac yng Nghwpan y Byd Digartref yn Santiago wedi newid bywyd Barrie John. Mae’n dal i frwydro yn erbyn ei broblemau iechyd meddwl personol bob dydd, ond un lle fydd bob amser yn darparu’r diogelwch a’r cysur sydd ei angen arno yw’r cae pêl-droed.

Mae Barrie John wedi cael ei ddewis i fod yn ddyfarnwr gwirfoddol yn y twrnamaint yng Nghaerdydd eleni sy’n cael ei gynnal rhwng dydd Sadwrn 27 Gorffennaf a dydd Sadwrn 3 Awst.

Gwyliwch y ffilm am Barrie John yma.