Prif leisydd y Manics, James Dean Bradfield, The Guilty Feminist, Charlotte Church, Sara Pascoe a Shreds ymhlith yr enwau mawr fydd yn chwarae mewn gŵyl yng Nghwpan y Byd Digartref

Trafodaethau ar faterion o ddigartrefedd stryd i drugaredd yn yr ŵyl am ddim sy’n llawer mwy na phêl-droed

Mae gwledd o enwau mawr y byd cerddoriaeth ac adloniant wedi’u cyhoeddi i chwarae mewn gŵyl am ddim wythnos o hyd fydd yn llawn pêl-droed, cerddoriaeth a thrafodaethau yng Nghwpan y Byd Digartref ym Mharc Bute Caerdydd (Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf i Ddydd Sadwrn 3 Awst 2019).

Bydd dros 500 o chwaraewyr o bron i hanner cant o wledydd yn dod i gystadlu yn 17eg Cwpan y Byd Digartref, mewn twrnamaint sydd wedi’i greu i ddefnyddio grym chwaraeon i drawsnewid bywydau pobl sy’n profi digartrefedd ac allgáu cymdeithasol. Helpodd yr actor a’r ymgyrchydd Michael Sheen i ddod â’r twrnamaint i Gymru, ac mae ganddo rôl ymarferol yn trefnu’r digwyddiad.

Ymhlith yr enwau fydd yn chwarae’n fyw ar lwyfan wedi’i gydlynu gan PYST mae prif leisydd y Manic Street Preachers James Dean Bradfield, Charlotte Church’s Late Night Pop Dungeon, Gwenno, The Joy Formidable ac Euros Childs o Gorky’s Zygotic Mynci gynt.

Ar ôl cael llawer o ganmoliaeth am eu sioe yn Glastonbury, bydd y pedwarawd roc retro Buzzard Buzzard Buzzard yn perfformio cân swyddogol Cwpan y Byd Digartref 2019, ‘Daffodil Hill’, fel rhan o’u set ar ddiwrnod y gemau terfynol (Dydd Sadwrn 3 Awst). Bydd Alffa, Mellt, Papur Wal, Y Sybs, Wigwam a Rosehip Teahouse yn cwblhau’r rhestr o berfformwyr.

Rhestr perfformiadau yn ôl diwrnod. Artistiaid ar y llwyfan am 7yh.

 

Dydd Sul 28 Gorffennaf – Euros Childs, Wigwam

Dydd Llun 29 Gorffennaf – Gwenno, Rosehip Teahouse

Dydd Mawrth 30 Gorffennaf – James Dean Bradfield, Alffa

Dydd Iau 1 Awst – The Joy Formidable, Mellt

Dydd Gwener 2 Awst – Papur Wal, Charlotte Church’s Late Night Pop Dungeon

Dydd Sadwrn 3 Awst – Buzzard Buzzard Buzzard, Y Sybs

 

Wedi’i chyflwyno ar y cyd â melin drafod annibynnol Sefydliad Bevan, bydd Pabell Bevan yn cynnig gofod i siaradwyr adnabyddus a’r cyhoedd ymwneud â thrafodaeth am anghydraddoldeb ac anghyfiawnder.

Ar ôl gwerthu pob tocyn yn Neuadd Frenhinol Albert yn ddiweddar, bydd podlediad poblogaidd Deborah Frances-White, The Guilty Feminist, yn recordio sioe fyw arbennig yng Nghwpan y Byd Digartref ar 1 Awst, gyda Michael Sheen yn westai.  Ers lansio yn 2015, mae podlediad The Guilty Feminist wedi dod yn ffenomenon comedi, ac mae wedi’i lawrlwytho dros 50 miliwn o weithiau. Ym mhob pennod, mae Deborah a’i gwesteion yn trafod pynciau y mae ‘pob ffeminydd yn yr unfed ganrif ar hugain yn cytuno arnynt’, ac yn cyfaddef pa ansicrwydd, rhagrith ac ofnau sy’n cuddio y tu ôl i’w hegwyddorion balch.

A hithau’n gyn-westai ar y Guilty Feminist, bydd yr actores, awdur a chomedïwraig boblogaidd Sara Pascoe yn perfformio set gomedi Gwneud Safiad yn erbyn Digartrefedd ar ddydd Sul 28 Gorffennaf. Mae ymddangosiadau helaeth Sara ar y teledu’n cynnwys rhaglen gomedi unigol arbennig y BBC LadsLadsLads; Frankie Boyle’s New World Order ar BBC2 lle mae hi’n westai wythnosol; a Comedians Giving Lectures ar Dave, a gaiff ei gyflwyno ganddi hi.

Mae podlediad y BBC, Shreds: Murder in the Dock yn dod â stori’r pum dyn du – Pump Caerdydd – o Ddociau Caerdydd a gafodd eu camfarnu’n euog am lofruddiaeth Lynette White ym 1988, yn ôl i’r amlwg. Ddydd Mawrth 30 Gorffennaf, bydd Michael Sheen yn cynnal cyfweliad gyda chyflwynydd y podlediad a’r gohebydd, Ceri Jackson, ochr yn ochr â dau o’r dynion a ddioddefodd un o gamweddau cyfiawnder mwyaf hanes Prydain, John Actie a Tony Parris, a Kervin Julien, a fu’n ymgyrchu i’w rhyddhau.

Bydd Moyra Samuels o ymgyrch Justice4Grenfell yn cael ei chyfweld gan ohebydd gwleidyddol BBC Wales, Felicity Evans, ar ddydd Sadwrn 2 Awst, a chyn hynny ar yr un diwrnod bydd awdur Lowborn, sef Kerry Hudson yn ymuno â nofelydd arall Mahsuda Snaith, sef awdur How To Find Home, mewn trafodaeth gydag Abigail Scott Paul o Sefydliad Joseph Rowntree.

Bydd trafodaethau pellach yn canolbwyntio ar faterion yn cynnwys digartrefedd stryd, trugaredd, caethwasiaeth fodern a masnachu pobl, stori Cwpan y Byd Digartref a ph’un a all Cymru roi diwedd ar ddigartrefedd mewn gwirionedd.

Meddai Michael Sheen: “Nid yn unig y bydd Cwpan y Byd Digartref yng Nghaerdydd yr haf yma yn gyfle i newid bywydau’r 500 o chwaraewyr o bron i hanner cant o wledydd fydd yn cystadlu ar y cae. Mae hefyd yn gyfle enfawr i herio’r ffordd rydyn ni’n meddwl am y materion sy’n ymwneud â digartrefedd, materion sy’n effeithio arnon ni i gyd – tai, iechyd meddwl, cyfiawnder troseddol ac anghydraddoldeb, i enwi dim ond rhai.

“Rydyn ni wedi creu rhaglen o drafodaethau, sgyrsiau a chomedi ar gyfer Pabell Bevan i ysgogi’r emosiynau, i wneud i chi grio, chwerthin, bod yn flin neu gyffrous, ac i weld sut gallwn ni gydweithio’n wahanol i sicrhau dyfodol gwell.  Mae Cymru’n enwog am ei chân, ac allwn ni ddim aros i’n hymwelwyr o bedwar ban byd brofi synau byw artistiaid fel Gwenno, James Dean Bradfield a Buzzard Buzzard Buzzard, ac i’r bobl leol ddod draw i ddangos croeso cynnes a Chymreig i’n hymwelwyr. Mae mynediad am ddim, ac mae croeso i bawb.”

Rhestr trafodaethau yn ôl diwrnodau.

Dydd Sul 28 Gorffennaf

12.00 – Cenedl fach: Uchelgais fawr i roi diwedd ar ddigartrefedd gyda Michael Sheen, Jon Sparkes, Prif Weithredwr Crisis UK a Chadeirydd Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd newydd Llywodraeth Cymru, a Katie Dalton, Cymorth Cymru.

1yp – Mwy na Gêm: Stori Cwpan y Byd Digartref gyda Mel Young, Sefydliad Cwpan y Byd Digartref a chwaraewyr a hyfforddwyr o bedwar ban byd.

2yp – Mynd i’r afael â Chaethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl gyda Pete Kernoghan, No More Traffik a Jasmin Ahmed, BAWSO

3yp – Digartrefedd a’r Ddinas gyda Dr Robin John Smith, Prifysgol Caerdydd, a Richard Edwards, The Huggard

5.30yh – Gwneud Safiad yn erbyn Digartrefedd gyda Sara Pascoe

Dydd Mawrth 30 Gorffennaf

5yh – Pwysigrwydd Caredigrwydd gyda Douglas White, Carnegie UK; Y Parchedig Aled Edwards; Charlotte Waite, Grŵp Kindness Matters Caerdydd

6yh – Shreds: Stori Pump Caerdydd gyda Michael Sheen, Ceri Jackson, John Actie, Tony Parris a Kervin Julien

Dydd Iau 1 Awst

5.30yh – The Guilty Feminist gyda Deborah Frances-White a Michael Sheen

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei recordio’n fyw, felly bydd yn rhaid i’r gwesteion fod yn eu cadeiriau erbyn 5.15yh ac aros yno tan 6.45yh. Nifer cyfyngedig o seddi fydd ar gael, a hynny ar sail cyntaf i’r felin.

Dydd Sadwrn 3 Awst

12yp – Datgelu’r straeon a all daclo anghyfiawnder tlodi a digartrefedd gyda Kerry Hudson, Mahsuda Snaith ac Abigail Scott Paul, Sefydliad Joseph Rowntree

1yp – O’r carchar i’r palmant: digartrefedd a chyfiawnder troseddol gyda Leanne Wood AC, Bonnie Navarra, cyn Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Cynorthwyol, a Lindsay Cordery-Bruce, The Wallich

2yp – Codi llais dros gyfiawnder cymdeithasol gyda’r beirdd Mike Jenkins, Evrah Rose a Hanan Issa

3yp – Justice4Grenfell gyda Moyra Samuels

4yp – Gweithredu cymunedol ar ddigartrefedd gyda Carol Wardman, Yr Eglwys yng Nghymru, a Joe Batty, Gwasanaeth Sector Gwirfoddol Grenfell.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal gan Sefydliad Cwpan y Byd Digartref mewn cydweithrediad â Chyngor Dinas Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Cymorth Cymru, Sefydliad Clwb Pêl-Droed Dinas Caerdydd, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru, Grŵp Pobl, Swyddfa Michael Sheen, Working Word, PYST, Sefydliad Bevan, Sefydliad Cymunedol yng Nghymru a Phêl-droed Stryd Cymru.

Bydd mynediad i Gwpan y Byd Digartref am ddim ac yn agored i bawb. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://homelessworldcup.org/ a dilynwch @HomelessWrldCup ar Twitter a @HomelessWorldCup ar Facebook, Instagram a YouTube.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Ruby Goom (ruby.goom@workingword.co.uk), Daniel Tyte (daniel.tyte@workingword.co.uk), Kara Williams (kara.williams@workingword.co.uk) neu Ffion Rees (ffion.rees@workingword.co.uk) yn Working Word drwy ffonio +44 29 20455 182.

Gellir llwytho lluniau o’r perfformwyr a bywgraffiadau i lawr drwy ddefnyddio’r ddolen ganlynol:

https://www.dropbox.com/sh/0rskvb6oke36id8/AAAnriCR356d2QklU2jpfOZKa?dl=0

Mae lluniau o dwrnameintiau Cwpan y Byd Digartref blaenorol ar gael i’w llwytho i lawr yma: https://www.dropbox.com/sh/jdpdvd5f0ya8a9s/AADYL59fxtZKPxQrd_2WAZmQa?dl=0

Mae ffilm lansio Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019 gyda Michael Sheen ar gael yma:

https://www.dropbox.com/sh/neg6r0npycau2ge/AAC8WfifBiz3GTqoKRtvQ2Q0a/Launch%20Promo?dl=0&subfolder_nav_tracking=1