Cwpan y Byd Digartref yn cyrraedd Cymru

Mae bron i 500 o chwaraewyr o bron i hanner cant o wledydd wedi cyrraedd prifddinas Cymru i gystadlu mewn twrnamaint pêl-droed unigryw

Mae 17eg twrnamaint Cwpan y Byd Digartref wedi cyrraedd Cymru.

Mae’r digwyddiad wythnos o hyd yn dechrau yn safle eiconig Parc Bute, Caerdydd yfory (Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf) ac yn parhau tan ddydd Sadwrn 3 Awst 2019.

Mae ychydig llai na 500 o chwaraewyr yn cynrychioli bron i 50 o wledydd wedi teithio i Gaerdydd i chwarae yn yr ŵyl bêl-droed wythnos o hyd. Fe’i ffurfiwyd er mwyn defnyddio grym chwaraeon i drawsnewid bywydau pobl sy’n profi digartrefedd ac allgáu cymdeithasol, ac mae dros filiwn o bobl ledled y byd wedi profi effaith gadarnhaol y twrnamaint a’i raglenni ar eu bywydau ers y twrnamaint cyntaf yn Graz, Awstria yn 2003. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, cynhaliwyd y twrnamaint yn Ninas Mecsico (Mecsico), Oslo (Norwy), Glasgow (yr Alban) a Santiago (Chile).

© Alex Walker for Homeless World Cup

Arweiniwyd cais Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019 gan yr actor a’r ymgyrchydd o Gymru, Michael Sheen, sydd wedi chwarae rhan weithgar yn nhrefniadau’r digwyddiad. Gyda digartrefedd ar ei waethaf ers degawdau yn y ddinas, a ledled Cymru a Phrydain, mae’r twrnamaint yn gweithio i greu gwaddol sy’n cael effaith wirioneddol ar fywydau pobl ymhell ar ôl chwythu’r chwiban olaf.

Meddai Michael Sheen: “Pan es i i Gwpan y Byd Digartref yn Oslo yn 2017, ro’n i’n gwybod bod yn rhaid i fi ddod ag e’n ôl i Gymru. Daeth sicrhau bod hyn yn digwydd yn uchelgais i fi’n syth, yn enwedig gan fy mod i’n gwybod ei fod eisoes yn freuddwyd i sawl person mewn sefydliad anhygoel o’r enw Pêl-droed Stryd Cymru, y dechreuais weithio gyda nhw yn 2016.

 “A dim ond dwy flynedd yn ddiweddarach, mae’r freuddwyd honno’n realiti, a gallwn i ddim bod y fwy balch o’r hyn mae’r grŵp hynod o ymroddedig yma wedi llwyddo ei gyflawni wrth ddod â’r twrnamaint anhygoel yma i Gymru.

 “I’r rhai ohonoch chi sydd ddim yn gyfarwydd â Chwpan y Byd Digartref, ac rwy’n dychmygu bod hynny’n wir am lawer ohonoch chi, rwy’n addo ei fod yn brofiad chwaraeon hollol unigryw. Wrth gwrs, twrnamaint pêl-droed yw e, ond mae’n dwrnamaint sy’n llawer mwy na gêm. Mae’n newid bywydau er gwell. Rydw i wedi’i weld e’n digwydd, ac mae’n obaith o’r mwyaf gen i y bydd twrnamaint eleni’n cynnig llawer mwy o gyfleoedd i’w effeithiau trawsnewidiol gael eu profi gan y rhai sydd ei angen fwyaf, ymhell ar ôl chwythu’r chwiban olaf.”

Caiff timau Cymru eu dewis drwy Bêl-droed Stryd Cymru, sydd wedi bod yn gweithio ar raglenni yn cynorthwyo allgáu cymdeithasol drwy chwaraeon ers y twrnamaint cyntaf yn ôl yn 2003. Keri Harris fu’n rheoli’r tîm drwy gydol yr amser hwnnw, gan redeg pedair cynghrair gyda thros 40 o dimau ledled Cymru ar gyfer pobl sy’n profi digartrefedd ac allgáu cymdeithasol.

The Welsh Squad © Paul John Roberts

Meddai Keri Harris, Cyfarwyddwr a Sylfaenydd Pêl-droed Stryd Cymru, a Rheolwr dau dîm Cymru yng Nghwpan y Byd Digartref yng Nghaerdydd: “Doeddwn i byth yn meddwl y byddwn i’n gweld y dydd y byddai Cwpan y Byd Digartref yn dod i Gymru. Ond mae’n digwydd!

 “Dw i wedi profi Cwpan y Byd Digartref ddwy ar bymtheg o weithiau erbyn hyn, ac mae cael ei brofi e yma, yng Nghymru, yn anhygoel. Rwy’n llawn balchder, ac mae ein chwaraewyr yn llawn cyffro o gael chwarae dros eu gwlad o flaen eu cefnogwyr cartref. Beth well? Dewch i ddangos sut mae ei gwneud hi, Gymru!”

The Welsh Squad © Paul John Roberts

 

Meddai Mel Young, cyd-sylfaenydd Sefydliad Cwpan y Byd Digartref: “Mae Cwpan y Byd Digartref wir yn ddigwyddiad sy’n newid bywydau. Ers 2003, rydyn ni wedi gweld bywydau miloedd o chwaraewyr yn cael eu trawsnewid, ynghyd â gwledd hyfryd o bêl-droed. Bydd Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019 yn ddigwyddiad anhygoel, mae’r ddinas a’i phobl wedi cofleidio ein digwyddiad, ac maen nhw’n croesawu chwaraewyr o bedwar ban byd i fwynhau’r ŵyl yma o bêl-droed a fydd, yn ddi-os, yn newid bywydau’r cyfranogwyr a’r gwylwyr fel ei gilydd.”

Diwrnod agoriadol y twrnamaint

Mae gêm gyntaf y twrnamaint yn dechrau am 12.30yp ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf, a bydd yn dilyn parêd enfawr trwy ganol dinas Caerdydd gyda thimau, hyfforddwyr a staff pob gwlad fydd yn cystadlu.

Bydd y parêd yn dechrau wrth Stadiwm y Principality (Gât 4) am 11.20yb, cyn gorymdeithio drwy strydoedd canol y ddinas, ochr yn ochr â band pres a band samba. Bwriedir i’r orymdaeth gyrraedd Parc Bute am 11.50yb cyn y seremoni agoriadol gyda Michael Sheen a Mel Young, cyd-sylfaenydd Sefydliad Cwpan y Byd Digartref.

Yma, bydd y chwaraewyr a’r cyhoedd yn cael eu diddanu gan Only Boys Aloud ac eraill, ac yna bydd anthem genedlaethol Cymru yn cael ei chanu, cyn y gic gyntaf am 12.30yp, gan y gantores-gyfansoddwraig o Gymru, Shellyann Evans, enillydd rhaglen ganu y BBC, All Together Now.

Dynion Cymru yn erbyn dynion Denmarc fydd gêm gyntaf y twrnamaint. Dilynir hyn â menywod Cymru yn erbyn menywod Gogledd Iwerddon.

 Bydd diweddariadau dyddiol ar gael ar ôl hynny ar wefan Cwpan y Byd Digartref ac ar sianeli’r cyfryngau cymdeithasol.

Beth sy’n digwydd oddi ar y cae?

Y tu hwnt i’r caeau pêl-droed, mae cyfres o enwau mawr o’r byd cerddoriaeth ac adloniant wedi’u cyhoeddi i berfformio yng Nghwpan y Byd Digartref.

Ymhlith yr enwau fydd yn chwarae’n fyw ar lwyfan wedi’i gydlynu gan PYST mae prif leisydd y Manic Street Preachers James Dean Bradfield, Charlotte Church’s Late Night Pop Dungeon, Gwenno, The Joy Formidable ac Euros Childs o Gorky’s Zygotic Mynci gynt.

Ar ôl cael llawer o ganmoliaeth am eu sioe yn Glastonbury, bydd y pedwarawd roc retro Buzzard Buzzard Buzzard yn perfformio cân swyddogol Cwpan y Byd Digartref 2019, ‘Daffodil Hill’, fel rhan o’u set ar ddiwrnod y gemau terfynol (Dydd Sadwrn 3 Awst). Bydd Alffa, Mellt, Papur Wal, Y Sybs, Wigwam a Rosehip Teahouse yn cwblhau’r rhestr o berfformwyr.

Rhestr gerddoriaeth dydd i ddydd (artistiaid ar y llwyfan am 7yh):

Dydd Sul 28 Gorffennaf – Euros Childs, Wigwam

Dydd Llun 29 Gorffennaf – Gwenno, Rosehip Teahouse

Dydd Mawrth 30 Gorffennaf – James Dean Bradfield, Alffa

Dydd Iau 1 Awst – The Joy Formidable, Mellt

Dydd Gwener 2 Awst – Papur Wal, Charlotte Church’s Late Night Pop Dungeon

Dydd Sadwrn 3 Awst – Buzzard Buzzard Buzzard, Y Sybs

Wedi’i chyflwyno ar y cyd â melin drafod annibynnol Sefydliad Bevan, bydd Pabell Bevan yn cynnig gofod i siaradwyr adnabyddus a’r cyhoedd ymwneud â thrafodaeth am anghydraddoldeb ac anghyfiawnder.

Ar ôl gwerthu pob tocyn yn Neuadd Frenhinol Albert yn ddiweddar, bydd podlediad poblogaidd Deborah Frances-White, The Guilty Feminist, yn recordio sioe fyw arbennig yng Nghwpan y Byd Digartref ar 1 Awst, gyda Michael Sheen yn westai. Ers ei lansio yn 2015, mae podlediad The Guilty Feminist wedi dod yn ffenomenon comedi, ac mae wedi’i lawrlwytho dros 50 miliwn o weithiau. Ym mhob pennod, mae Deborah a’i gwesteion yn trafod pynciau y mae ‘pob ffeminydd yn yr unfed ganrif ar hugain yn cytuno arnynt’, ac yn cyfaddef pa ansicrwydd, rhagrith ac ofnau sy’n cuddio y tu ôl i’w hegwyddorion balch.

A hithau’n gyn-westai ar y Guilty Feminist, bydd yr actores, awdur a chomedïwraig boblogaidd Sara Pascoe yn perfformio set gomedi Gwneud Safiad yn erbyn Digartrefedd ddydd Sul 28 Gorffennaf. Mae ymddangosiadau helaeth Sara ar y teledu’n cynnwys rhaglen gomedi unigol arbennig y BBC LadsLadsLads; Frankie Boyle’s New World Order ar BBC2 lle mae hi’n westai wythnosol; a Comedians Giving Lectures ar Dave, a gaiff ei gyflwyno ganddi hi.

Mae podlediad y BBC, Shreds: Murder in the Dock yn dod â stori’r pum dyn du – Pump Caerdydd – o Ddociau Caerdydd a gafodd eu camfarnu’n euog am lofruddiaeth Lynette White ym 1988, yn ôl i’r amlwg. Ddydd Mawrth 30 Gorffennaf, bydd Michael Sheen yn cynnal cyfweliad gyda chyflwynydd y podlediad a’r gohebydd, Ceri Jackson, ochr yn ochr â dau o’r dynion a ddioddefodd un o gamweddau cyfiawnder mwyaf hanes Prydain, John Actie a Tony Parris, a Kervin Julien, a fu’n ymgyrchu i’w rhyddhau.

Bydd Moyra Samuels o ymgyrch Justice4Grenfell yn cael ei chyfweld gan ohebydd gwleidyddol BBC Wales, Felicity Evans, ddydd Sadwrn 3 Awst, a chyn hynny ar yr un diwrnod bydd awdur Lowborn, sef Kerry Hudson yn ymuno â nofelydd arall Mahsuda Snaith, sef awdur How To Find Home, mewn trafodaeth gydag Abigail Scott Paul o Sefydliad Joseph Rowntree.

Bydd trafodaethau pellach yn canolbwyntio ar faterion yn cynnwys digartrefedd stryd, trugaredd, caethwasiaeth fodern a masnachu pobl, stori Cwpan y Byd Digartref a ph’un a all Cymru roi diwedd ar ddigartrefedd mewn gwirionedd.

Addas i’r Teulu

I gyd-fynd â’r pêl-droed bydd llu o weithgareddau i’r teulu hefyd ar gael, gan gynnwys gweithdy sgiliau syrcas, peiriannau swigod wedi’u pweru gan feiciau, rasys hwyaid a gweithgareddau chwaraeon dan arweiniad Chwaraeon Caerdydd, gan gynnwys cewyll cicio, ymatebion batak a gemau ystwyth.

Bwyd stryd

Mae’r cerbydau bwyd fydd ar y safle’n cynnwys Tram Dogs Street Food, Dusty Knuckle, Vive La Crepe a Hufen Ia Shepherd, ymhlith eraill.

Mae Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019 yn ddigwyddiad sych. Ni fydd alcohol yn cael ei weini ar y safle.

Mae Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019 yn cael ei gynnal gan Sefydliad Cwpan y Byd Digartref mewn cydweithrediad â Chyngor Dinas Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Sefydliad Clwb Pêl-Droed Dinas Caerdydd, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru, Grŵp Pobl, Swyddfa Michael Sheen, Working Word, PYST, Sefydliad Bevan, Sefydliad Cymunedol yng Nghymru a Phêl-droed Stryd Cymru.